KANNAN, B.; BALAJI, V.; KUMMARARAJ, S.; KUMMARARAJ, G. Valsalva Haemorrhagic Retinopathy. Asian Journal of Ophthalmology, v. 13, n. 1, p. 22-23, 11.