(1)
Kannan, B.; Balaji, V.; Kummararaj, S.; Kummararaj, G. Valsalva Haemorrhagic Retinopathy. ASJOO 1, 13, 22-23.